HomeCardVerificare persoanăLegislațieMembriStatutFIMAMFAutentificareContact
Statutul de organizare şi funcţionare a
Asociaţiei medicilor de familie Satu Mare
Capitolul 1. Fondatorii asociaţiei
Art. 1. Noi, asociații fondatori din tabelul anexat, am hotărât să constituim o asociație
cu interes licit, colectiv, voind a îndeplini o funcție socială, în condițiile Ordonanței
Guvernului nr. 26 din 31.01.2000, înțelegând să punem în comun cunoștințele
noastre, aportul nostru în muncă şi contribuția noastră materială, fără drept de
restituire.
Capitolul 2. Scopul şi obiectivele asociaţiei
Art. 2. Voința noastră este aceea de a ne asocia în scopul de a reprezenta, susține
şi proteja interesele profesionale ale membrilor asociației şi ale disciplinei de
medicină a familiei şi de medicină generală pe raza județului Satu Mare.
Art. 3. Scopurile asociației sunt următoarele:
a) să contribuie la dezvoltarea şi afirmarea specialităţii de medicina familiei şi de
medicină generală pe raza teritoriului județului Satu Mare;
b) să reprezinte, să susțină şi să protejeze interesele profesionale ale membrilor
asociației şi ale disciplinei de medicina familiei şi de medicină generală;
c) să sprijine participarea membrilor săi la dezvoltarea şi perfecționarea serviciilor de
sănătate din județul Satu Mare;
d) să participe la negocierea contractelor medicilor practicieni de medicină a familiei
şi de medicină generală şi a pachetelor de servicii medicale prin reprezentanții săi din
cadrul Colegiului Medicilor Satu Mare;
e) să stimuleze interesul membrilor săi pentru probleme profesionale, ştiințifice,
perfecționare continuă, cercetare, etică şi probitate profesională;
f) să reprezinte consensul membrilor săi la nivel local, județean, regional, național,
internațional;
g) să militeze pentru asigurarea calităţii serviciilor medicale furnizate în asistența
primară;
h) efectuarea unor schimburi de experienţă cu alte organisme având un scop similar;
i) realizarea de acțiuni care să facă cunoscută existența prezentei asociației;
j) administrarea şi gestionarea mijloacelor materiale şi financiare aflate în patrimoniu;
k) editarea de publicații specifice;
l) inițierea şi organizarea de conferințe, întruniri, manifestări speciale având drept
subiect şi scop activitatea medicilor de familie şi de medicină generală;
m) identificarea de fonduri disponibile pentru sprijinirea dezvoltării activităţii de
medicină a familiei şi de medicină generală;
n) încurajarea şi susținerea principiului medicinii liberale şi a independenței
profesionale limitată numai de ştiința şi morala medicală;
o) sprijinirea organizării oricăror activităţi care sunt în interesul membrilor asociației.
Art. 4. Obiectivele asociației sunt:
a) coordonează programul de pregătire în specialitatea de medicină a familiei şi de
medicină generală prin parteneriat;
b) apără demnitatea, drepturile şi interesele membrilor săi;
c) concepe, inițiază şi încurajează teme şi programe de cercetare ştiințifică;
d) este partener la formarea şi confirmarea medicilor în specialitatea de medicina
familiei şi de medicină generală;
e) va participa, în cadrul legal, la negocierile clauzelor contractului-cadru pentru
acreditarea şi practica medicilor de medicina familiei şi de medicina generală;
f) realizează schimburi de experienţă şi colaborare reciprocă cu asociații medicale de
același profil sau alte specialităţi, din ţară şi din străinătate;
g) susținerea şi finanțarea activităţilor publicistice din domeniul medicinii familiei şi a
medicinii generale;
h) promovarea unui climat deontologic şi de probitate profesională;
i) colectarea şi distribuirea de informații în ceea ce privește imaginea asociației.
Art. 5. Asociația poate înființa societăţi comerciale şi poate desfăşura orice activităţi
economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu
scopul principal al asociației.
Art. 6. Asociația este o organizație nonprofit, autonomă, constituită ca persoană
juridică de drept privat, fără scop patrimonial, de interes personal nepatrimonial,
nelucrativ şi care funcționează în conformitate cu prevederile legale privind asociațiile
şi fundațiile.
Art. 7. Asociația dobândește personalitate juridică din momentul înscrierii în Registrul
Asociațiilor şi Fundațiilor. Cererea de înscriere se poate formula de oricare asociat pe
baza împuternicirii adunării generale constitutive dată pentru desfăşurarea procedurii
de dobândire a personalităţii juridice, anexând actul constitutiv al asociației în formă
autentică, statutul asociației în formă autentică, dovada sediului şi dovada
patrimoniului inițial. Certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor face
dovada personalităţii juridice a asociației în relațiile cu terții.
Art. 8. Asociația poate constitui filiale ca structuri teritoriale, în condițiile prevăzute de
normele legale în vigoare.
Capitolul 3. Denumirea asociaţiei
Art. 9. Denumirea organizației este ASOCIAŢIA MEDICILOR DE FAMILIE SATU
MARE şi a fost rezervată conform dovezii eliberate de Ministerul Justiției asupra
disponibilităţii denumirii asociației.
Art. 10. Asociația poate avea emblemă proprie aprobată de Adunarea generală.
Capitolul 4.Sediul asociaţiei
Art. 11. Sediul asociației este în Municipiul Satu Mare, strada Bobocului, bloc UK30,
județul Satu Mare şi se poate schimba la o altă adresă în condițiile prevăzute de
lege. În caz de schimbare de domiciliu, mențiunea referitoare la această modificare a
documentelor constitutive ale asociației se va opera atât în Registrul Asociațiilor şi
Fundațiilor de la vechiul sediu, cât şi în cel de la noul sediu.
Capitolul 5. Durata de funcţionare a asociaţiei
Art. 12. Asociația se constituie pe durată nelimitată.
Capitolul 6. Patrimoniul iniţial şi categorii de resurse patrimoniale
Art. 13. Asociația are un patrimoniu inițial în valoare de 2.500.000 lei
(douămilioanecincisutemiilei), adică peste dublul salariului minim brut pe economie la
data constituirii. Patrimoniul inițial al asociației este alcătuit din aport în numerar adus
de fondatori. Fondatorii înțeleg că nu au dreptul la restituirea contribuției lor materiale
aduse la constituirea asociației.
Art. 14. Veniturile asociației provin din:
a) cotizațiile membrilor;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții
legale;
c) venituri realizate din activităţi economice directe;
d) donații, sponsorizări sau legate;
e) resurse obținute de la bugetul de stat sau local;
f) diferite contribuții;
g) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 15. Asociația poate înființa societăţi comerciale, iar dividendele obținute din
activităţile acestora se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului
asociației dacă nu se reinvestesc în aceleași societăţi comerciale.
Capitolul 7. Membrii asociaţiei. Drepturi şi obligaţii
Art. 16. Asociația poate avea membri activi medici de familie şi de medicină generală
şi specialiști de medicina familiei şi medicină generală, rezidenți de medicina familiei,
medici practicieni de medicină generală cu o vechime de cel puțin un an în unităţi
medicale publice sau private. Pot fi membri asociați profesioniștii din sectorul sanitar
care recunosc şi respectă prezentul statut. Asociația poate conferi titlul de Membru
de Onoare unor personalităţi cu contribuții deosebite în afirmarea şi dezvoltarea
specialităţii. Membrii asociației pot fi persoanele care au capacitate deplină de
exercițiu şi doresc desfăşurarea unor activităţi ce fac parte din scopul propus al
asociației, îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul statut ori stabilite de
adunarea generală a asociaților şi aderă la actele de constituire ale acesteia,
consimțind să sprijine moral şi material activitatea asociației.
Art. 17. Calitatea de membru al asociației se dobândește prin semnarea liber
consimțită a adeziunii de apartenenţă care se face printr-o cerere depusă la Colegiul
Director, unde se analizează şi se motivează admiterea sau respingerea acesteia.
Art. 18. Toți membrii asociației au drept de vot egal. Membrii de onoare nu au drept
de vot.
Art. 19. Asociatul are dreptul autorizat să poată cere oricând ieșirea din asociație, cu
condiția să comunice hotărârea sa de retragere cu 3 luni înainte de terminarea anului
calendaristic.
Art. 20. Excluderea se va face în condițiile stabilite după procedura desemnată de
adunarea generală.
Art. 21. Asociații care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra
patrimoniului social; ei rămân obligați de a plăti cotizația cât timp au fost asociați.
Art. 22. Membrii asociației au următoarele îndatoriri:
a) să cunoască şi să respecte statutul asociației, reglementările aplicabile asociației
din care fac parte şi să aducă la îndeplinire hotărârile adunării membrilor asociației;
b) să participe la activităţile organizate de asociație;
c) să se prezinte din proprie inițiativă sau la chemarea asociației la acțiunile
organizate de aceasta;
d) să acționeze în spiritul promovării prestigiului specialităţii de medicină a familiei şi
de medicină generală, pentru perfecționare continuă şi creșterea competenței
profesionale;
e) să achite cu regularitate cotizația lunară;
f) să anunțe încetarea practicii de medicina familiei şi de medicină generală.
Art. 23. Membrii asociației au următoarele drepturi:
a) să participe la activităţile organizate de asociație;
b) să folosească mijloacele de transport ale asociației pentru realizarea obiectivelor
asociației;
c) să se prezinte ca membru în asociație la schimburile de experienţă organizate de
asociație;
d) să aleagă şi să fie aleși în organele de conducere ale asociației;
e) să fie recompensați pentru acțiuni sau merite deosebite în organizarea şi
desfăşurarea activităţii asociației potrivit normelor legale;
f) să participe la adunările organizate, să-şi exprime punctul de vedere asupra
problemelor asociației şi să fie informați asupra activităţii acesteia;
g) să exercite dreptul de control direct sau prin cenzori asupra activităţii consiliului
director;
h) să numească cenzorii sau membrii comisiei de control financiar intern.
Art. 24. Calitatea de membru al asociației se pierde prin neachitarea cotizației timp
de 6 (şase) luni. De asemenea, pierde calitatea de membru al asociației cel care îşi
încetează activitatea de medic din motive ce aduc atingere demnităţii profesiunii sau
se face vinovat de comiterea de abateri grave de la normele legale şi regulile bunei
conduite.
Capitolul 8. Organele de conducere, administrare şi control. Atribuţii
Art. 25. Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea
asociaților. Atribuțiile adunării generale a asociaților sunt următoarele:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociației;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului contabil;
c) alegerea şi revocarea consiliului director;
d) alegerea şi revocarea cenzorilor;
e) înființarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi al statutului;
g) dizolvarea şi lichidarea asociației, inclusiv stabilirea destinației bunurilor rămase
după lichidare;
h) orice alte atribuții prevăzute de lege şi/sau de statut.
Adunarea generală a asociaților se întrunește cel puțin o dată pe an.
Art. 26. Nu va putea lua parte la deliberare şi la vot asociatul interesat personal sau
prin soțul său, prin ascendenții sau descendenții săi, prin rudele în linie colaterală
(frați, surori, mătuși, unchi, veri primari) sau afinii săi până la gradul IV; dacă
asociatul încalcă această dispoziție, va fi răspunzător de daunele cauzate asociației
în cazul în care fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
Art. 27. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toți asociații, chiar şi
pentru cei care nu au luat parte la adunarea generală, dacă hotărârile luate respectă
prevederile legale, actul constitutiv şi statutul. Hotărârile adunării generale care nu
sunt în concordanţă cu prevederile legii, ale actului constitutiv şi ale statutului pot fi
atacate în justiție de:
a) asociații care nu au participat la adunarea generală;
b) asociații care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze în procesul-verbal de
şedinţă.
Art. 28. Adunarea generală a asociaților are drept de control permanent asupra
Consiliului Director şi a cenzorilor.
Art. 29. Orice reguli privind organizarea şi funcționarea adunării generale se pot
stabili în acte adiționale de modificare şi completare a statutului.
Art. 30. Consiliul Director este organul de conducere şi administrare care asigură
punerea în executare a hotărârilor adunării generale a asociației, fiind alcătuit din 3
(trei) membri aleși pe 4 (patru) ani. Consiliul Director are următoarele atribuții:
a) prezintă în fața adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociației;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociației;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociației dacă această atribuție nu
este dată în competența adunării generale;
d) modifică sediul asociației dacă această atribuție nu este dată în competența
adunării generale;
e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau în hotărârile adunării
generale.
Art. 31. Acel membru al Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă la
vot, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi,
rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul IV inclusiv, nu va putea lua parte
nici la deliberare, nici la vot, iar în cazul în care încalcă această dispoziție, devine
răspunzător de daunele cauzate asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține
majoritatea cerută.
Art. 32. Deciziile luate de Consiliul Director fără respectarea legii, a actului constitutiv
sau a statutului pot fi atacate în justiție.
Art. 33. Consiliul Director poate împuternici persoane cu funcții executive, inclusiv
persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociație pentru a
exercita atribuțiile Consiliului Director.
Art. 34. Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcționare şi
poate stabili cu aprobarea adunării generale a asociației reguli generale privind
organizarea şi funcționarea Consiliului Director care să fie consemnate în actele
adiționale de modificare a statutului.
Art. 35. Controlul Financiar Intern se exercită de către un cenzor, iar când asociația
înregistrează mai mult de 100 (unasută) membri înscriși, controlul se exercită de
către o comisie de cenzori. Atribuțiile cenzorilor sunt următoarele:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;
b) întocmește rapoarte şi le prezintă în adunarea generală;
c) poate participa la şedințele Consiliului Director fără drept de vot;
d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea
generală.
Comisia de cenzori este alcătuită din număr impar de membri. Nu pot fi cenzori
membrii Consiliului Director. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament
intern de funcționare. Regulile generale de organizare şi funcționare ale comisiei de
cenzori se aprobă de adunarea generală.
Capitolul 9. Dizolvarea asociaţiei
Art. 36. Asociația se dizolvă de drept:
a) fie prin împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
b) fie prin realizarea scopului propus;
c) fie în caz de reducere a numărului de asociați sun limita fixată de lege dacă nu s-a
completat în 3 (trei) luni;
d) fie prin imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită dacă în
termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea
acestui scop;
e) fie imposibilitatea constituirii adunării generale ori a Consiliului Director în
conformitate cu statutul asociației, dacă situația durează mai mult de un an de la data
la care adunarea generală ori Consiliul Director trebuia constituit sau întrunit.
Dizolvarea de drept se constată prin hotărâre judecătorească.
Dizolvarea pe cale judecătorească are loc la cererea oricărei persoane interesate
dacă:
a) scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) asociația a devenit insolvabilă;
e) asociația desfăşoară activităţi pentru care nu are autorizații administrative
prealabile.
Art. 37. Asociația se poate dizolva prin hotărârea adunării generale, iar procesul-
verbal al şedinței de dizolvare se depune în formă autentică la Judecătoria de la
sediul asociației.
Art. 38. Bunurile asociației dizolvate prin oricare din cazurile de mai sus nu se pot
transmite persoanelor fizice, ci numai persoanelor juridice de drept privat sau public
cu scop identic sau asemănător. Procedura de transmitere a bunurilor de mai sus
poate fi stabilită prin statutul asociației, conform celor hotărâte în acest sens de
adunarea generală, iar dacă această procedură nu este stabilită sau dacă ea este
contrară legii ori ordinii publice, instanța judecătorească va fi cea care va atribui
bunurile rămase după lichidare unei persoane juridice agreate de lege.
Bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor
sau de către comuna sau orașul de la sediul asociației dacă asociația a fost dizolvată
pentru că:
a) scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) asociația a urmărit un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.
Art. 39. Lichidatorii se numesc de adunarea generală în cadrul hotărârii de dizolvare
de drept, iar în celelalte cazuri prin hotărâre judecătorească. Mandatul Consiliului
Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.
Lichidatorii au ca atribuții:
a) facerea inventarului;
b) încheierea bilanțului de constatare exactă a situației activului şi pasivului
asociației;
c) preluarea şi păstrarea registrelor asociației;
d) înființarea şi conducerea unui registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea
acestora;
e) continuarea operațiunilor în curs;
f) încasarea creanțelor;
g) plata creditorilor;
h) dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani,
procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile şi imobile;
i) să realizeze numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în
curs.
Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Cenzorii
verifică modul de îndeplinire a mandatului lichidatorilor.
Capitolul 10. Dispoziţii finale
Art. 40. Dacă asociația urmează să desfăşoare activităţi pentru care legea prevede
obținerea de autorizații administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi
inițiate decât după obținerea acelor autorizări.
Art. 41. Modificarea documentelor de înființare a asociației - actul constitutiv şi
statutul - se face prin înscrierea în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor de la
Judecătoria sediului asociației, pe baza cererii care va avea anexat în formă
autentificată procesul verbal al adunării generale fie, în cazul sediul, procesul-verbal
al Consiliului Director dacă are competenţă.
Art. 42. În vederea efectuării formalităţilor de autentificare la notarul public nu este
necesară prezența altor persoane decât aceea a membrilor Consiliului Director sau a
unora dintre ei, desemnați de adunarea generală ori de Consiliul Director, după caz.
Art. 43. Asociația va putea să se constituie împreună cu alte asociații într-o federație,
în condițiile legii.
Art. 44. Asociația va putea fi recunoscută ca fiind de utilitate publică dacă va
îndeplini condițiile prevăzute de lege.
Art. 45. Asociația va colabora cu autorităţile publice locale solicitând sprijinul
acestora şi luarea în evidenţă, în funcție de domeniul în care activează conform legii.
Art. 46. Prevederile prezentului statut se completează de drept cu normele legale în
vigoare.